תקנון האתר 

תקנון האתר – אסי משקפיים
.1 מבוא
.1.1 תקנון אתר האינטרנט של אסי משקפיים אשר בבעלותה של חברת א.ק.א. אופטיקה בע"מ(להלן: "החברה"),
("האתר ":להלן www.asiglasses.com)
.1.2 תקנון זה כתוב בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.
.1.3 כותרות הסעיפים ניתנו לצורכי נוחות ואין ללמוד מהן לצורך פרשנות תקנון זה.
.1.4 הוראות תקנון זה תחולנה על כל שימוש באתר. גלישה ו/או כל פעולה באתר, לרבות ביצוע הזמנה, מהווה את ההסכמה
לקבל ולנהוג לפי התקנון.
.1.5 שימוש באתר מהווה הצהרה כי המשתמש מודע להוראות תקנון זה ומקבלן, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה
ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי התקנון.
.1.6 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון ואת תנאי השימוש בו מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי
והמוחלט וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. השינוי, ככל שיהיה, יחול ממועד פרסומו באתר ושימוש
הלקוח באתר לאחר השינוי מהווה הסכמה לשינוי.
.1.7 המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות
הפעולות.
.1.8 השימוש באתר ובתכנים שבו הינו "כפי שהוא" ("IS AS)", דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש
כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד.
.1.9 אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות.
.1.10 אין להשתמש בתוכן באופן חלקי או כולל לשם העתקה, תיקון, שי נוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה,
או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו. לרבות, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי
מחשב, בטלפונים, בתקשורת סלולרית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת וכל הקשור והנובע מכך, ללא
הסכמת החברה מראש ובכתב.
.1.11 תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או כל אמצעי אחר. כמו כן
הם חלים על השימוש באתר, בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
.1.12 החברה רשאית בכל עת ואף מבלי לתת על כך הודעה מראש, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את
הפעלת האתר, באופן חלקי או כולל, ו/או לתקן ו/או לשנות את אופיו ותוכנו.
.1.13 למען הסדר הטוב יובהר כי אין בתנאים המפורטים לעיל ולהלן בכדי לגרוע מהתנאים הכללים הנוגעים והקשורים
להזמנת מוצרי החברה, וכל לקוח שירכוש ו/או שיירכש עבורו אחד ממוצרי החברה יהיה כפוף לתנאים הכללים
ולהגבלות המפורטות בטפסי החברה, כפי שיהיו מעת לעת.
.2 שירות לקוחות
בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, או לפרטים נוספים בקשר לאתר, פעילותו ואופן ביצוע הזמנות, ניתן לפנות לשירות
הלקוחות של החברה:
בטלפון: 03-6128581
asi.glasses@gmail.com :אלקטרוני בדואר
בווצאפ: 054-5256643
.3 קניין רוחני
.3.1 כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם
רכושה של החברה בלבד והם מוגנים על ידי החקיקה הלאומית והבינלאומית הרלוונטית. זכויות אלה חלות בין היתר,
על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו(לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב
של האתר, הקבצים, התמונות, הווידאו, השמע, הסמלים, הלוגו, סימני המסחר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר
הקשור בהפעלתו.
.3.2 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים
וקוד-מחשב)בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים
המתפרסמים ע"י החברה, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים
המתפרסמים ע"י החברה בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב.
.3.3 החברה מתירה להציג את האתר בתוך מסגרת, גלויה או סמויה וכן לקשר לעמודים המצויים בתוכו, או לעמוד הבית
בלבד. החברה תהיה רשאית להורות למשתמש להסיר פרסום או מידע בו נעשה שימוש באופן שלטעמה פוגע
באינטרסים של החברה או בקניינה.
.3.4 אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתו לכך מראש
ובכתב.
.3.5 השם "אסי משקפיים" וכן שמות מותגי המוצרים, סימני המסחר של החברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם
רכושה של החברה בלבד ו אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
.3.6 אייקונים, כל מידע ו/או תצוגה המופיעה באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן
עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה. כל שימוש בקניינה זה של החברה יעשה על פי הוראות
תקנון זה בלבד.
.3.7 כל מוסר מידע לפרסום באתר, ויהיה זה מאמר, ידיעה, תגובה או כל מידע אחר, מאשר מסירתו לפרסום וכי הוא בעל
כל הזכויות בו ורשאי למסורן. במסירת המידע הוא מקנה לחברה רישיון חינם, כלל עולמי, לא בלעדי ובלתי מוגן,
להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל אמצעי
תקשורת או פרסום אחר המשמש אותה.
.3.8 אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר
שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכח הדין בישראל והן מכח אמנות בינלאומית אליהן הצטרפה מדינת ישראל.
.4 מדיניות הפרטיות
.4.1 מדיניות הפרטיות באתר מפורטת בנספח מדיניות הפרטיות.
.5 מוצרים
.5.1 האתר משמש כאמור, בין היתר, למטרות מכירת מוצרים המשווקים על ידי החברה. התמונות המוצגות באתר נועדו
להמחשה בלבד.
.5.2 המוצרים המוצגים באתר הינם רק חלק ממוצרי החברה הנמכרים על ידה מעת לעת. החברה רשאית לשנות בכל עת,
ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מראש, את המוצרים המוצעים באתר, להחליפם או להוציאם מן האתר.
.6 רכישה באמצעות האתר
.6.1 רשאי לבצע רכישות באתר רק משתמש שהנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. בכלל זה מצהיר המשתמש כי
הינו בן 18 שנה או מבוגר יותר.
.6.2 בעת תשלום בגין הזמנה באמצעות כרטיס אשראי, יעשה המשתמש שימוש בכרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע"י
אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל, והמשתמש הינו בעליו או קיבל את הסכמתו מרצון של בעל
כרטיס אשראי כאמור, לעשות בו שימוש.
.6.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לרכישות ו/או לבטל רכישות של משתמשים שהתנהגותם אינה
הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש, ו/או הוראות תקנון זה או משתמשים המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר.
.6.4 משתמשים המבצעים רכ ישה באתר מתחייבים למסור פרטים נכונים ומדויקים בהליך הרכישה. אין למסור פרטים
של צד שלישי כלשהו. באם ובעת ביצוע ההזמנה באתר ימסרו על ידי המשתמש פרטי זיהוי שגויים, לרבות כתובת,
תעודת זהות, פרטי כרטיס האשראי וכו', או באם ההזמנה לא תאושר על ידי חברת האשראי ולא יפעל המשתמש תוך
שבוע ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי, לפתרון הבעיה ומתן אישור חדש על ידי חברת
האשראי, החברה תהא רשאית לבטל את הזמנתך על פי שיקול דעתה הבלעדי.
.6.5 מטעמים של אבטחת מידע והגנה על פרטיות הלקוח, באם אמצעי התשלום שנבחר על ידי הלקוח לביצוע הרכישה הינו
כרטיס אשראי, נתוני אמצעי התשלום לא ישמרו במלואם, (רק ארבע ספרות אחרונות של אמצעי התשלום) במאגר
המידע של החברה וישמשו רק לצורך ההזמנה הספציפית.
.6.6 לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי או פרטי PAYPAL והפרטים האישיים, יאשר הלקוח את הזמנתו על ידי לחיצה
על כפתור "בצע תשלום" |(להלן: " ביצוע ההזמנה").
.6.7 באם אמצעי התשלום שנבחר על ידי הלקוח לביצוע הרכישה הינו כרטיס אשראי, המערכת תבצע אימות פרטי כרטיס
האשראי באמצעות חברת הסליקה. ככל שההזמנה לא אושרה ע"י חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה
וההזמנה לא תבוצע.
.6.8 באם אמצעי התשלום שנבחר על ידי הלקוח לביצוע הרכישה הינו PAYPAL, יבוצע אימות חשבון מול חברת
PAYPAL, ככל שההזמנה לא אושרה ע"י חברת PAYPAL, יקבל הלקוח הודעה מתאימה וההזמנה לא תבוצע.
.6.9 לאחר שהתקבל אצל החברה אישור מחברת האשראי או מ PAYPAL בגין ההזמנה, והחברה ווידאה כי הפריט קיים
במלאי תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שהוזנה בעת מילוי טופס ההזמנה על ביצוע ההזמנה (להלן:
"אישור ההזמנה").
.6.10 ככל שהמוצר לא קיים במלאי, החברה תהיה רשאית שלא לאשר את ההזמנה. יובהר כי גם אם לא צוין באתר כי
המוצר אינו קיים במלאי או שהמוצר לא הורד מהאתר עד למועד אישור ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת
לספק את המוצר ו/או את ההזמנה, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק,
בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג'. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של החברה להשיב
ללקוח כל סכום ששילם ככל ואכן שילם לחברה או לבטל את החיוב ככל שבוצע.
.6.11 החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות וכן רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה,
להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
.6.12 מספר התשלומים ותנאי האשראי יהיו בהתאם למצוין באתר בעת הרכישה. במידה ולא צוינו פרטים אלה, יבוצע
החיוב בתשלום אחד בכפוף לתנאי חברת האשראי.
.7 מחירים
.7.1 כל המחירים המפורטים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כדין אולם, אין הם כוללים דמי משלוח.
.7.2 החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה
שבוצעה הוא המחיר באתר בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו המחירים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב הלקוח לפי
המחירים בעת ביצוע ההזמנה.
.7.3 מובהר כי ייתכן שמחירי המוצרים יהיו שונים ממחירי המוצרים הנמכרים בחנות הפיזית.
.8 משלוח
.8.1 לאחר אישור ביצוע ההזמנה החברה תספק את ההזמנה לכתובת בישראל, שהוזנה בטופס ההזמנה.
.8.2 החברה תספק את המוצר בין 3-14 ימי עסקים ממועד קבלת אישור הרכישה על ידי חברת האשראי.
.8.3 החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.
.8.4 לא סופק המשלוח מסיבה הקשורה בלקוח, לרבות אך מבלי לגרוע, עקב מסירת פרטים שגויים ו/או לא נכונים ו/או
לא מדויקים בעת ביצוע ההזמנה, ו/או מכיוון שהלקוח לא היה בכתובת אספקת המשלוח בשעה היעודה ו/או שהלקוח
סירב לקבל את המשלוח, יחויב בעלות דמי המשלוח ודמי הטיפול בגין המשלוח.
.8.5 החברה ו/או חברת השילוח רשאים לסרב לספק הזמנה לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. במקרה כזה,
יתואם אופן ביצוע המשלוח עם הלקוח טלפונית.
.8.6 החברה תאפשר איסוף עצמי מרחוב התע"ש ,3 רמת גן בשעות העבודה המקובלות של החנות ללא עלות .
.9 ביטול עסקה
.9.1 לקוח שביצע הזמנה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א1981- (להלן: "חוק הגנת
הצרכן"), אשר עיקריהן יובאו להלן. יובהר, כי סעיף 10 זה יחול על "צרכן" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הגנת הצרכן.
.10 ביטול הזמנה ע"י לקוח לפני קבלתה אצל הלקוח:
.10.1 כל עוד לא סופקה ההזמנה ללקוח ועד תיאום המשלוח, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, באמצעות
הודעה בכתב(לרבות דוא"ל) ו/או בעל פה לשירות הלקוחות של החברה כאמור לעיל, וכן באמצעות הקישור הייעודי
המצוי באתר ונקרא: "צור קשר".
.10.2 בוטלה ההזמנה כאמור בסעיף זה, תשלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת זאת, והחברה תחזיר ללקוח, תוך
14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור דלעיל את הסכום ששולם על ידו, באם בחר הלקוח לבצע הרכישה בכרטיס
אשראי, בעת ביצוע ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים.
.11 ביטול לאחר קבלת ההזמנה אצל הלקוח:
.11.1 סופקה ההזמנה ללקוח, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, בתוך 14 ימים מיום שסופקה לו, באמצעות
הודעה בכתב ו/או בעל פה לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף 9 לעיל, וכן באמצעות הקישור הייעודי המצוי
באתר ונקרא "צור קשר". למען הסר ספק, לאחר 14 ימים ממועד ההזמנה, לא ניתן לבטלה.
.11.2 בוטלה ההזמנה בהתאם לאמור בסעיף זה, תישלח החברה ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול
הרכישה, ועל הלקוח להשיב את המוצרים לכתובת: רחוב התע"ש ,3 רמת גן, בתוך 7 ימים ממועד מתן הודעת הביטול,
ובלבד שהמוצרים תקינים ולא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או
פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.
.11.3 לא ניתן להחזיר משקפי ראיה שהוכנו במיוחד.
.11.4 האחריות בגין כל פגם שייגרם למוצר עקב אריזה רשלנית תחול על הלקוח.
.11.5 בכפוף להשבת המוצר בהתאם להוראות דלעיל החברה תחזיר ללקוח תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור
לעיל את הסכום ששולם על ידו בעת ביצוע ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים
חדשים, הנמוך מבין השניים. ההחזר, כאמור בסעיף זה, ייעשה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה
הרכישה ו/או באמצעות זיכוי חשבון ה- PAYPAL שבאמצעותו בוצעה הרכישה, הכל-בהתאם לאמצעי התשלום בו
בוצעה הרכישה שבוטלה ובהתאם להסכמות בין הלקוח לחברה.
.11.6 למען הסר ספק מובהר כי בביטול הזמנה כאמור בסעיף זה לא יהיה זכאי הלקוח להחזר דמי המשלוח ככל ששולמו
על ידו.
.12 ביטול או החלפה של מוצר כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר:.
.12.1 על הלקוח לבדוק את הפריטים הכלולים בהזמנה מיד עם קבלת המשלוח. היה והלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום,
או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, על הלקוח לפנות לשירות הלקוחות של החברה או בעל פה
כאמור, בתוך 14 ימים מקבלת המוצר.
.12.2 ככל שיוחלט על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כי המוצר פגום, יוחלף המוצר או תבוטל רכישתו,
על פי בחירת הלקוח.
.12.3 במקרה בו הלקוח מבקש לבטל את רכישת המוצר הפגום, יחולו ההוראות הבאות: ללקוח תישלח הודעת דואר
אלקטרוני המאשרת את ביטול הרכישה, והחברה ו/או מי מטעמה ייצרו קשר עם הלקוח לשם תיאום איסוף המוצר
הפגום. הושב המוצר הפגום אל החברה כאשר לא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשהם שלמים ו/או ללא
פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג, תחזיר החברה ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור
את הסכום ששולם על ידו עבור אותו מוצר פגום, כולל דמי המשלוח ששולמו על ידו.
.13 החלפת מוצרים שלא מחמת פגם
.13.1 לקוח המעוניין להחליף מוצרים שקיבל בהזמנה שלא מחמת פגם כאמור לעיל, מתבקש לפנות לשירות הלקוחות של
החברה, על מנת לקבל מידע כיצד יוכל להחליף את המוצר הטעון החלפה.
.13.2 החלפת המוצרים כאמור בסעיף זה תעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה ע"י הלקוח ובתנאי שלא נעשה בהם
שימוש, באריזתם המקורית ושהתווית/ תגית עדיין צמודה לפריט, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם
ו/או קלקול מכל מין וסוג. מובהר כי החלפת המוצר הינו בהתאם למלאי הקיים בחנות.
מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א1981- החלות והתקפות במועד ביצוע ההזמנה הן ההוראות המחייבות אף
אם בתקנון זה או באתר רשום אחרת.
.14 מקרים בהם לא ניתן לקבל החזר כספי
.14.1 לא ניתן לקבל החזר כספי בקניית מוצר שהוכן בהתאמה אישית ללקוח, כגון: משקפי ראיה, משקפי שמש אופטיות,
משקפי שמש שבוצעה בהם התאמה, עדשות מגע שיוצרו במיוחד ללקוח (קבועות, קשות).
.14.2 לא ניתן לפצל או לבטל, או להחזיר מוצרים שנרכשו בעסקאות משולבות כגון – " קנה קבל" או מבצעים של "1+1".
באפשרות הלקוח לבחור באחת מהשתיים: לבטל/ להחזיר את כל העסקה או לא לבטל את העסקה המשולבת כלל.
.15 אחריות ושירות
.15.1 החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד,
שיגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או הזמנה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה
אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
.15.2 נפלה טעות קולמוס בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע, ו/או באופן בו נראה הצבע במסך המשתמש, לא יחייב הדבר
את החברה.
.15.3 תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, ואינם מחייבים את החברה. מובהר כי ייתכנו הבדלים בין התמונות
המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או
תביעה בעניין זה.
.15.4 החברה עושה ככל שביכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים
להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהם או קשורה אליהם.
.15.5 המשתמשים מסכימים כי באחריותם לבדוק ולהעריך את האתר והתוכן, וכי האחריות לכל סיכון אשר עשוי להיגרם
למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתוכן, כולו או חלקו, לרבות, אך לא רק, כל החלטה שהמשתמש עשוי לקבל
בהתבסס על הדיוק, השלמות, האמינות, והשימושיות של התוכן, מוטלת עליהם בלבד. נבהיר כי נסיבות אישיות
מחייבות התייחסות אישית של בעל מקצוע. לקוח בעל נסיבות אישיות מתבקש לפנות לבעל מקצוע מתאים כגון רופא
עיניים, אופטומטריסט וכו' לפני כל מהלך המסתמך על המידע באתר.
.15.6 בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי לגבי נזק שאינו ישיר. לגבי נזק ישיר, לא תישא החב רה באחריות העולה
על הסכום ששולם בגין המשקפיים/ המוצר הנרכש.
.15.7 בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע כלשהו
שהזין הלקוח במהלך פעולת ביצוע ההזמנה יאבד או יגיע לגורם כלשהו שאינו החברה ו/או יעשה בו שימוש שלא
בהרשאה.
.15.8 החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה של הזמנה, שנגרם כתוצאה מ"כוח עליון"
ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של החברה, לרבות שביתות, השבתות, אסונות טבע, מזג אוויר חריג וכיוצ"ב, תקלה
במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
.15.9 החברה לא תהיה אחראית לשימוש שעושים משתמשים בקישורים לאתר, בדפים שאינם נמצאים באתר או באתרים
אחרים, והמשתמשים מתחייבים לציית ול קיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים או דפי אינטרנט ולהתקשר
ישירות לספקים של אתרים אלה או דפים אלה בכל הקשור לנושאים שיעלו כתוצאה מהכניסה, הדפדוף או השימוש בהם.
.16 משתמשים אשר גילם אינו עולה על 18 שנים
.16.1 בשל העובדה שהמשתמשים באתר עשויים להתבקש למסור פרטים אישיים שלהם, כמפורט בהמשך, וכן בשל רגישות
מידע זה והסיכונים שעלולים להיווצר עקב מסירתו, משתמשים אשר גילם אינו עולה על 18 שנים נדרשים ליידע
הוריהם ו/או את הממונים החוקיים עליהם בדבר הוראות תנאי השימוש וכן לקבל את אישורם לביצוע כל פעילות
מכל סוג שהוא, במסגרת האתר.
.16.2 יובהר כי על ההורים ו/או על הממונים חלה האחריות לפקח על פעילות ילדיהם המשתמשים באתר, ובין היתר, להסביר
למשתמש על תנאי השימוש וההשלכות הנלוות לתנאים אלו.
.16.3 כל פעילות אשר תבוצע על ידי המשתמשים במסגרת האתר מהווה הסכמה של המשתמשים ו/או הוריהם ו/או
הממונים עליהם לאמור בתנאי השימוש.
.17 דין ומקום שיפוט
.17.1 התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון, כמו גם השימוש באתר, כפופים לחוקי מדינת
ישראל.
.17.2 כל מקרה של אי התאמה או מחלוקת שעלולים להתעורר בהקשר עם השימוש באתר ידונו ויתבררו באופן בלעדי בפני
בתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב-יפו.
.18 שונות
.18.1 החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות
באתר.
.18.2 אי שימוש בזכות המוקנית לחברה על פי תנאי השימוש לא יהווה ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר,
דומה או שאינו דומה.
.18.3 יובהר כי אם הוראה מתוך תנאים אלו אינה חוקית או הופכת לבלתי חוקית, אינה בתוקף או בלתי ניתנת לאכיפה,
יתר ההוראות תשארנה בעינן.
דילוג לתוכן