מדיניות פרטיות

א.ק.א. אופטיקה בע"מ להלן: "החברה"( מכבדת את הפרטיות של המשתמשים באתר האינטרנט )להלן ביחד: "המשתמש" או
"המשתמשים"( אותו היא מנהלת ומפעילה בכתובת com.asiglasses.www( להלן – "האתר")
השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי החברה באתר, מעידים על הסכמת המשתמש למדיניות פרטיות זו וכי מידע
יישמר וינוהל במאגר כאמור. המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, לרבות כך שמלאו למשתמש 18 שנה או יותר
בעת ביצוע ההזמנה. מדיניות פרטיות זו כתובה בלשון זכר רק מטעמי נוחות, ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.
משמעות המונח "מידע" הוא כל מידע הנאסף על ידי החברה או נמסר לה על ידי המשתמש או מי מטעמו, במסגרת השימוש של
המשתמש באתר ובשירותים הכלולים בו, שבאמצעותו ניתן לזהות את המשתמש והמוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-
1981(להלן: "החוק").
א. המידע אותו החברה אוספת אודות המשתמש
באתר החברה תאסוף אודות המשתמשים את המידע שיפורט להלן (כולו או חלקו):
.1 זיהוי ופרטי התקשרות לרבות שם מלא, פרטי התקשרות (טלפון, טלפון נייד, דוא"ל וכתובת.)
מידע בקשר עם השירותים שהחברה מספקת למשתמש לרבות מידע אודות המוצרים שהמשתמש מאחסן אצל החברה
(ככל שרלוונטי), התשלומים שהמשתמש שילם לחברה ועוד. כל מידע נוסף שהמשת מש מוסר ו/או מתקבל אצל החברה
בקשר עם המשתמש ועם השימוש באתר.
ב. המטרות לשמן החברה אוספת את המידע
.2 החברה אוספת מידע אודות המשתמש לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן:
• לשם ובקשר עם מתן השירותים המסופקים על ידי החברה או מי מטעמה באתר
פעלה וניהול של הא תר;
• על מנת לאפשר את ביצוע הפעולות באמצעות האתר על ידי המשתמש ;
• לשם פיתוח ותפעולו של האתר;
• כדי לאפשר ללקוח לבצע הזמנות באתר;
• כדי לזהות את הלקוח במהלך כניסות חוזרות לאתר ;
• לשם תחזוקה של האתר וניטור פעילות המשתמש בו;
• לשם שיפור איכות השירותים שמספקת החברה ולהעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור
שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים ובציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים
קיימים;
• לשם יצירת קשר עם המשתמש;
• לשם עריכת נתונים סטטיסטיים והעברת מידע מעובד, סטטיסט י או אחר, לצדדים שלישיים;
• לשם הצגה והתאמת מודעות שיוצגו בפני המשתמשים ועשויים להתאים להעדפותיהם באתר, בפלטפורמות
פרסום וכן באתרי אינטרנט אחרי ם;
• לשם התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד החברה ומי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים;
• לשם עמידה בהוראות כל דין;
ג. העברה של המידע
.3 החברה לא תעביר ולא תמסור מידע לצדדים שלישיים אלא כמפורט במדיניות הגנת הפרטיות.
העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן
מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.
.4 החברה רשאית להעביר את המידע או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:
• צדדים שלישיים אשר מעניקים לחברה שירותים שונים ובין היתר שירותי תמיכה במערכות האבטחה
ומערכות טכנולוגיית מידע ,(IT),שירותי אחסון מידע, שירותי בניית אתרים, שירותי עריכת סקרים
ומחקרים, חברות אשר מעניקות שירותי סליקת אשראי לחברה, שירותי פרסום ושיווק, עורכי דין ויועצים
מקצועיים חיצוניים אחרים וכן צדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים לחברה שירותים בקשר עם פעילותה.
• אם תתקבל אצל החברה הוראה לרבות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודות
המשתמש בהתאם להוראות כל דין.
• בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמש או מי מטעמו לבין החברה
או מי מטעמה.
• ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר ולצורך מימוש מטרות השימוש במידע כמפורט
לעיל.
• במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של החברה ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה
או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות באתר ו/או בתכניו, כולם או חלקם,
לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק במקרה של מיזוג החברה ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות
מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, בחברה וכן במקרים של בחינת
היתכנות של המקרים הנזכרים לעיל.
• אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי משתמש ביצע מעשה ו/או מחדל אשר עשויים לפגוע בחברה,
במי מטעמה, בצדדים שלישיים כלשהם לרבות משתמשים אחרים.
• אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי משתמש עושה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי
ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.
• בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק לחברה, למשתמש או לצד שלישי כלשהו.
• החברה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים, כאמור לעיל, גם מחוץ למדינת ישראל ובכלל זה
לצדדים שלישיים אשר ממוקמים במדינות שרמת ההגנה של המידע שונה מהוראות הדין הישראלי ואשר
עשויות להעניק הגנה פחותה מזו הניתנת על פי דיני הגנת הפרטיות בישראל. מבלי לגרוע מהוראות מדיניות
זו, שימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש למד יניות הגנת פרטיות זו לרבות להעברת מידע, שמירתו
ואחסונו אצל צדדים שלישיים אשר ממוקמים מחוץ למדינת ישראל.
ד. שמירת פרטי כרטיסי אשראי
.5 החברה אינה שומרת את פרטי כרטיס האשראי של המשתמש. בעת ביצוע הזמנה, המשתמש מזין את פרטי כרטיס
האשראי בתוך מסגרת (iframe)המקושרת ישירות לאתר של נותן שירות צד ג' של החברה אשר אחראי על ביצוע
הסליקה עבור החברה והחברה אינה צד לכך. המידע המועבר לנותן שירותים זה נשמר במאגר של נותן השירותים.
המשתמש אחראי לבדוק את המדיניות של נותן שירות צד ג' לפני ביצוע תשלומים. מבלי לגרוע מהוראות מדיניות
פרטיות זו, המשתמש מאשר ומסכים כי החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם
למשתמש ו/או למי מטעם המשתמש בכל הקשור לנותן שירות צד ג' לרבות בכל הקשור לשימוש במידע, עיבודו ועוד
לרבות אם המידע יאבד, ייחשף או אם יעשה בו שימוש לא מורשה כלשהוא .
ה. הגבלת אחריות
.6 מבלי לגרוע מה וראות מדיניות פרטיות זו, החברה וכל מי מטעמה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות,
בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים,
אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לספקי שירות לרבות בכל הקשור לאיסוף
המידע על ידי ספקי שירות, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו ואבטחתו על ידי ספקי שירות ועוד.
.7 אבטחת מידע החברה נוקטת באמצעים טכניים ופיזיים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים מקובלים.
כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח
לחלוטין ובכל עת שבה המשתמש מוסר מידע לחברה, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמש עושה זאת בהסכמה
מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. החברה לא מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני
גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו.
.8 הגבלת אחריות החברה וכל מי מטעמה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או
הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו
למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לאיסוף המידע, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו,
אבטחתו ועוד.
.9 תקופת החזקה של המידע החברה תשמור את המידע אודות המשתמש לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות
המפורטות במדיניות פרטיות זו אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.
ו. Cookies וקישורים
.10 האתר עושה שימוש ב cookies-ובטכנולוגיות אחרות לשם אחת או יותר מהמטרות המפורטות במדיניות פרטיות ז ו.
למידע נוסף אודות אופן השימוש ב cookies-ובטכנולוגיות באתר ניתן לעיין במדיניות ה cookies-של החברה באתר.
.11 קישורים והיפר קישורים האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים, יישומונים שמופעלים על ידי צדדים שלישיים
או באנרים לאתרים אחרים, אשר החברה אינה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל
הקשור לאבטחה שלהם ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם. החברה לא תהיה אחראית לשימוש שעושים משתמשים
בקישורים המופיעים באתר, בדפים שאינם נמצאים באתר או באתרים אחרים, ביישומונים אשר מופעלים על ידי
צדדים שלישיים ועוד והמשתמשים מתחייבים לציית ולקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים, דפי אינטרנט,
יישומונים שמופעלים על ידי צדדים שלישיים ועוד ולהתקשר ישירות לספקים של אתרים, דפים, יישומונים כאמור
בכל הקשור לנושאים שיעלו בקשר עם כניסה, עיון, שימוש ועוד. החברה לא תישא בכל אחריות, מכל סוג שהיא, בקשר
עם האתרים האחרים לרבות בכל הקשור לאיסוף, שימוש, העברה של מידע באתרים האחרים, התוכן שיפורסם בדפים
של האתרים האחרים, בכל הקשור והנוגע לשימוש ביישומונים שמופעלים על ידי צדדים שלישיים ועוד.
ז. שונות
.12 זכות עיון ותיקון המידע הזכות לעיין ולתקן את המידע האישי היא בהתאם להוראות החוק. אם המשתמש מעוניין
לעיין או לתקן את המידע, ניתן לעשות זאת באמ צעות פנייה לחברה בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים באתר.
הדין החל וסמכות השיפוט התנאים וההוראות המפורטים במדיניות הגנת הפרטיות זו וכן כל שינוי או תיקון שלה,
כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה. סמכות
השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר ומדיניות פרטיות זו או הקשור אליו
מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב-יפו.
.13 שינויים ועדכונים החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת וזאת ללא צורך
במתן הודעה או התראה על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית שתפורסם באתר תחייב את המשתמש. המשך השימוש של
המשתמש באתר לאחר עדכון מדיניות הפרטיות יהווה הסכמה של המשתמש למדיניות הפרטיות המעודכנת לרבות
לשינויים.
דילוג לתוכן